Wat is dyslexie?

Dyslexie in het kort

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg. 

Meer dan alleen spraakles

Door te spreken en te luisteren begrijpen we elkaar. Spreken is een ingewikkeld samenspel van je adem, stem, neus, tong en lippen. Daarnaast moeten we kunnen horen, verwerken en begrijpen. Ook kunnen er problemen zijn op het gebied van eten en drinken. Denk hierbij aan slikken en mondmotoriek.

Wat doet een logopedist?

De logopedist onderzoekt en behandelt cliënten na een doorverwijzing door de huisarts, tandarts, orthodontist, het audiologisch centrum of een ander medisch specialist.

Een logopedist kan begeleiden bij problemen op het gebied van:

Stem – bijvoorbeeld (langdurige) heesheid, schorheid
Spraak – bijvoorbeeld articulatieproblemen of stotteren
Taal – bijvoorbeeld taalbegrip of produceren van taal
Mondmotoriek – slikproblemen, verstoorde spierspanningen
Dyslexie – afnemen van onderzoeken of advies en voorlichtingen

En, als het nodig is, kan de logopedist ook begeleiding bieden voor familie of verzorgers en overige betrokkenen van de cliënt.

Het verloop van logopedische begeleiding

Logopedische hulp vindt plaats na het verkrijgen van een verwijsbrief. Vervolgens zal er een intakegesprek plaatsvinden.
Tijdens dit gesprek komt de achtergrond van de klacht naar voren.

Bij kinderen worden de vragen meestal aan de ouder(s) gesteld. Naar aanleiding van het intakegesprek zal eventueel vervolgonderzoek plaatsvinden. Dit is veelal een test en/of observatie. Na afname van het onderzoek worden de resultaten met u besproken.

Afhankelijk van de uitkomst zijn er de volgende opties

  • u krijgt adviezen om eerst thuis te proberen de klacht te verhelpen, logopedische hulp is niet direct nodig
  • er wordt gestart met de behandeling
  • u wordt doorverwezen naar een specialist

Resultaten van een onderzoek worden vastgelegd in een verslag dat wordt verzonden naar de verwijzer en huisarts.

Behandeling

De behandeling vindt over het algemeen 1 keer per week plaats. Het is echter ook mogelijk om 2 keer per week of zelfs 1 keer per maand behandeling te krijgen. Wanneer dit noodzakelijk is kan de logopedie ook thuis plaatsvinden.

Bij kinderen wordt de behandeling spelenderwijs aangepakt. De kinderen krijgen een schriftje mee naar huis waar oefeningen in staan om thuis te doen. Bij volwassenen kan een dergelijk schrift helpen bij het thuis verder trainen van aangeleerde vaardigheden.

Over het algemeen duurt een logopedische behandeling een half uur. Indien nodig kan de behandelduur per cliënt worden aangepast.